Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Nhân Vật

6

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Trần

Truyện có 92 chương.
1
Nhập Kiếp Hành Vân Bộ- Kỳ kinh tại bản tâm!
2
Kinh Mang Kiếm Thế Vô Cực Đạo- Ma Ha Trấn Nhiếp Duyệt Phàm Tâm
3
Lăng Lệ Bi Thương Hoá Tĩnh Thần- Hiệp Tâm Tam Giáo Hoá Thần Nhân
4
Lực Thần Trấn Nhiếp Lùi Vạn Quỷ- Hỏi Khách Anh Hùng Chỉ Phàm Trần
5
Phàm Trần Chi Chủ Tầm Thường- Kinh Tâm Động Phách Ma Vương Ẩn Mình
6
Mới Hay Tôn Giả Cưỡi Heo- Ma Môn Vỡ Mật Quyết Theo Nghe Lời
7
Thần Nhân Giá Ngự Bình Chân- Ngụ Am Thổ Địa Sát Thần Đuổi Ma
8
Bảy Năm Rèn Sắt Bảy Năm Trì- Đại Đạo Viên Thành Có Một Khi
9
Cứu Người Giúp Một Bát Cơm- Bình Chân Tạc Dạ Sớm Hôm Phụng Thần
10
Dừng Chân Bên Bến Sông Thương- Mới Đem Đại Đạo Phi Thường Thuyết Minh
11
Vạn Năm Tây Hải Mở Đường- Âm Nhơn Cung Tiễn Thượng Nhân Qua Bờ
12
Trần Thôn Nương Náo Bốn Năm- Sớm Chiều Buôn Bán Một Lòng Bình Dân
13
Ẩn Môn Nhất Mạch Tố Tâm Từ- Xuất Thần Nhập Quỷ Sát Kình Ngư
14
Phàm Trần Là Phải Uống Ăn- Chánh Tà Hai Đạo Lăng Xăng Cúi Mình.
15
Bếp Thiền Đốt Lửa Giảng Kinh- Bình Linh Lập Hội Tam Tôn Đón Chờ
16
Thanh Lâu Lập Địa Thành Nhân-Cứu Yêu Độ Kiếp Nào Cần Nể Kiêng
17
Bánh Canh Bột Sắt Giò Heo- Đường Môn Phải Có Đường Tăng Mới Ngầu
18
Làm Người Phải Có Chữ Nhân- Ác Dù Đến Mấy Phàm Trần Cứu Cho
19
Nhập Xuất Tùy Luận Xá- Nạp Dung Quỷ hóa Người.
20
Thôn Đoài Chẻ Củi Bán Khoai- Tiện Dân Ở Đợ Quan Rày Xót Thương
21
Đất Ba Thục Ẩn Mình Lánh Thế- Chúc Thành Hoàng Vạn Thế Khổ Nguy
22
Chữ Rằng Nhân Định Thắng Thiên- Hồ Yêu Xuất Động Làm Điên Quỷ Thần.
23
Hành Nhân Hà Xứ Bôn Ba- Phàm Trần Lặn Lội Vào Ra Ai Nhìn.
24
Tánh Lành Ẩn Hạnh Quỷ Nô- Thệ Nguyền Son Sắc Bày Phô Làm Gì
25
Pháp Xưa Ròng Rã Chỉ Truyền- Miếu Thiêng Còn Đó Quỷ Liền Ra Đi.
26
Núi Hồng Tụ Tập Quần Yêu- Thần Ma Khai Chiến Tiêu Điều Lĩnh Sơn
27
Cao Xanh Thiên Lý Nan Dung- Kim Thiền Bất Nhiễm Bất Tùng Thương Khung
28
Quỷ Thành Đi Tới Đi Lui- Tướng Quân Nhân Tộc Không Lùi Bước Đi
29
Đông Ba Nhất Kiếm Trấn Danh Hào- Vũ Ca Nhập Kiếp Hỏi Nào Sơn Môn.
30
Phú Tàng Thiên Khiển Hồ Yêu- Bá Xà Sát Thánh Tiêu Điều Nam Hoang.
31
Quyền Thiên Bà Nữ Sát Ngô Công- Phàm Trần Dạo Mát Long Bong Gặp Bà
32
Thất Thánh Vây Đánh Bá Xà- Hồng Hoang Vạn Cổ Thiên Tôn Ra Đời.
33
Hỏi Rằng Đời Có Mấy Ai- Phàm Trần Sống Lại Tiếng Tai Đầy Mình.
34
Trời Sinh Một Đấng Hùng Anh- Phúc Loan Gặp Nạn Trời Xanh Hững Hờ.
35
Hắc Hùng Tinh Tam Thân Thọ Nạn- Đức Phàm Trần Rao Giảng Cứu Nguy.
36
Pháp Thường Dĩ Huyễn Độ Chân. Phàm Trần Giáo Thuyết Nhị Tỳ Nguyên Chân.
37
Danh Đồn Bại Hoại Thiên Sư- Tinh Thông Bách Sự Dường Như Thấu Trần.
38
Phàm Trần Góp Nhặt Chuyện Vui- Làm Nên Bí Tích Mía Lùi Mía Ghim.
39
Sắc Truyền Cổ Xá Thiên Kinh- Phúc Loan Nhập Đạo Thân Kinh Khổ Nàn.
40
Vũ Ca Vấn Đạo Viên Thông- Phàm Trần Đáp Đạo Đại Đồng Viên Dung.
41
Giảng Rành Vô Thượng Năng Nhân- Là Ta Chí Thánh Ai Cần Thì Kêu.
42
Diện Thiên Cổ Mẫu Phép Quyền- Đàn Thiên Chỉ Tục Thị Thiền Cứu Nguy.
43
Ngông Ngông Nghiêu Nghiễu Nghênh Ngang- Thiên Sư Bại Hoại Giảng Tràng Đạo Kinh.
44
Tướng Quân Cứng Cỏi Hỏi Rành- Phàm Trần Nói Đạo Vô Thần Tướng Tin.
45
Bá Xà Vấn Đạo Ngàn Xưa- Đại Năng Truyền Xuống Đò Đưa Dân Lành.
46
Gấu Đen Học Cách Phá Tà- Gỡ Thư Gỡ Yểm Để Mà Cứu Dân.
47
Chết Rồi Cũng Hóa Hư Không- Ngờ Đâu Sống Lại Làm Ông Đại Thần.
48
Phép Thiên Thần Chú Nào Ra-Ngàn Xưa Chữ Cổ Do Ta Lập Dùng
49
Thần Truyền Bí Tự Giúp Đời- Mật Văn Cổ Ngữ Là Lời Thần Ban.
50
Thần Truyền Mật Tự Hằng In- Thuận Theo Nguyện Vọng Chúng Sinh Kêu Cầu
51
Tà Linh Xâm Chiếm Miếu Thần- Vũ Ca Mắc Nạn La Ầm Kêu Vang.
52
Thần Trừ Quỷ Đụ Còn La- Giảng Rành Tuồng Tích Giác Già Cố Đâm.
53
Lâm Tà Diễn Vọng Quy Chân- Quỷ Rừng Chúa Động Hạ Trần Khiếp Kinh.
54
Phàm Phu Thân Thiện Dễ Gần- Làm Ông Kể Chuyện Trong Trần Vui Tai.
55
Quỷ Tà Hoang Địa Công Đền- Gặp Mặc Nương Tử Lếch Rên Bò Về.
56
Bồ Lao Lập Trận Hải Hà- Quỷ Đồng Vô Cực Đánh Mà Dội Vang.
57
Đại Liên Thỉnh Kẻ Phàm Trần- Cúng Cầu Kêu Vái Bệnh Lần Đặng An
58
Giảng Rành Bổn Phận Làm Ma- Phàm Trần Nhập Mộng Quỷ Tà Lắng Nghe.
59
Tiên Cung Lai Đáo Giảng Truyền - .Cái Nghề Kỹ Nữ Diệu Huyền Trời Ban.
60
Gốc Đa Giảng Giải Huyền Kinh. Cổ Thần Quy Phục Chân Linh Đại Từ.
61
Hàn Man Giải Hạn Dạo Chơi. Về Non Rong Xả Lánh Đời Ít Hôm.
62
Nói Ra Lục Đạo Giảng Minh. Truyền Câu Tam Tự Chân Linh Độ Đời.
63
Nói Về Thần Nữ Long Tinh. Nói Về Thần Chú Linh Tinh Độ Đời.
64
Rời Nhà Bát Phụ Đi Xa. Bao Giờ Trở Lại Gọi Ta Làm Thầy.
65
Ban Cho Tứ Pháp Chánh Cần. Lại Sai Hắc Gấu Giáo Trần Lập Tông.
66
Bờ Lao Dựng Cất Chòi Tranh. Hàng Ngày Dạy Đạo Âm Sanh Tứ Thời.
67
Gặp Chàng Tên Địa Buồn Thương. Mới Chỉ Cho Đường Diệu Pháp Minh Uy.
68
Tà Vương Mới Bán Nước Tương. Bán Chao Bán Củi Đủ Đường Độ Sanh.
69
Cổ Loa Lai Đáo Diệt Tà. Dừng Chân Vĩnh Phục Ăn Mà Cổ To.
70
Bỗng Đâu Thế Giới Câu Thông. Gặp Chân Sư Tổ Nhói Lòng Chuyện Xưa.
71
Tích Xưa Chén Cổ Phạn Ma. Quấn Thân Hành Giả Vào Ra Luân Hồi.
72
Đồng Hoang Bãi Sậy Giảng Truyền. Tám Muôn Đại Đạo Diệu Huyền Pháp Âm.
73
Luận Công Chỉ Đất La Trời. Bởi Do Lời Nguyện Rối Bời Hại Thân.
74
Bớ Kìa Thiên Đạo Dây Dưa. Lái Đò Đắc Đạo Muối Dưa Ích Gì.
75
Chèo Thuyền Qua Dãy Ngân Hà. Nghe Bà Địa Mẫu Dạy Mà Điều Ngay.
76
Tam Đàn Hải Hội Mở Xây. Phàm Trần Chịu Lệnh Lên Đây Nghe Truyền.
77
Đò Chèo Mấy Bận Can Qua. Thuyền Phàm Chở Đạo Ai Mà Biết Chăng.
78
Thiên Sinh Vạn Thủy Ưu Bi. Phàm Trần Nhập Mộng Mộng Thì Nhập Tâm.
79
Tu Di Gặp Gỡ Thấp Bà. Chuyện Xưa Ôn Lại Vậy Mà Cũng Vui.
80
Cõi Không Lo Lắng Miên Trường. Ở Trong Biển Sữa Sen Thường Tốt Tươi.
81
Nhị Nguyên Trong Cõi Vĩnh Hằng. Thế Tôn Mới Nói Đạo Rằng Do Ông.
82
Tứ Tông Vây Giết Tà Vương. Cổ Thuật Đông Bắc Oai Cường Sợ Chi.
83
Giảng Rành Bản Chất Làm Thầy. Để Dân Chúng Hiểu Bớt Ngây Thơ Dùm.
84
Hôm Nay Đập Đá Cồn Lồn. Mới Giảng Đạo Pháp Dập Dồn Người Nghe.
85
Tu Hành Chẳng Quản Nương Dâu. Bao Phen Sanh Tử Một Bầu Vô Vi.
86
Hôm Nay Tổ Mới Nói Rằng. Tu Sao Cơm Nước Muối Mè Đủ Ăn.
87
Mo Thầy Mới Dọn Lễ Mời. Đọc Bài Mo Tổ Lên Trời Dạo Chơi.
88
Tam Ngươn Mới Lập Mới Xây. Mới Bàn Luận Đạo Đông Đầy Giảng Khuyên.
89
Tam Ngươn Nói Đạo Trường Miên. Phàm Trần Nhập Đạo Luận Duyên Hải Hà.
90
Tà Vương Đại Chiến Phàn Di. Tỉnh Cơn Nguy Khốn Truyền Thì Mười Cô.
91
Lệnh Truyền Hắc Gấu Phá Quan. Mới Sai Mới Triệu Lập Đàn Mười Cô.
92
Sốt Cao Mới Hóa Mơ Hồ. Bỗng Đâu Gặp Mẫu Nam Mô Nối Lòng.
93
Rừng Tà Bệ Đá Phong Ma. Phàm Trần Ngộ Nhận Phàm Ta Phàm Trần.
Chọn khoảng: 1 - 93