Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Tứ Tông Vây Giết Tà Vương. Cổ Thuật Đông Bắc Oai Cường Sợ Chi.

Tiểu thuyết gốc · 4439 chữ

" Sắc sắc không không quy hề lai quy hề đông.

Sắc mộ khang bổn độ quy tòng.

Quy đạo thống hộ tòng chèo chóng.

Sắc chuyền chuyền chuyển gọng chuyển dòng".

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thiên hạ không ai không biết nơi bãi sậy tồn tại một Vạn Ác Tà Vương hàng ngày giảng kinh thuyết pháp giáo hóa các tộc nhân.

Con người mà, xã hội luôn có tham, có sân, có si mới có sự phát triển. Nhân tộc luôn có những đứa cặn bã đầu heo, khoác áo anh hùng chí sĩ, xưng cái gì là hàng ma vệ đạo, bảo vệ nhân sanh.

Nghe đâu lần này có người gửi chiến thư vào tận bãi sậy. Là thuộc hạ của 4 tông mang chiến thư đem đến đưa Tố Tâm Môn Chủ dâng lên cho Vạn Ác Tà Vương. Bốn tông này lần lượt là. Chiêu Hồn Tông, Kỳ Môn Tông, Trung Nguyên Tông, Độ Khổ Tông.

Vạn Ác Tà Vương sai thập nhị đạo lộ cô hồn âm binh đi điều tra, thì qua mật báo biết rành các tông như sau.

Chiêu Hồn Tông xuất thân cổ quốc.

Dùng thuật tà tế luyện âm binh.

Xưng danh nghĩa sĩ hết mình.

Hàng ma vệ đạo tạo tình chúng sinh.

Môn chủ tức Cung Dung Tô Thiếp.

Dưới tám ngàn môn hạ tinh chuyên.

Tông này hết sức bị điên.

Chuyên dùng tà thuật liên miên hại người.

Kỳ Môn Tông xuất thân nội tộc.

Do triều đình thân thích lập ra.

Nghe đâu ái thiếp Nhân Hoàng.

Bà này mười sáu vào hàng cảm tri.

Mới xin vua lập vì mộ đạo.

Tu luyện toàn bí thuật cơ quan.

Bà này tên gọi Kỷ Thang.

Đến nay đạo pháp truyền vang nước nhà.

Vào Bất Hoặc đánh mà vang dội.

Môn đồ bà chỉ có mười ngàn.

Tông này bảo hộ Nhân Hoàng.

Lại lo tế tự trước đàn mỗi năm.

Kỷ Thang nghe nói bãi đầm.

Có tên Vạn Ác quyết tầm cho ra.

Sai người dò bảy dò ba.

Hội cùng tông phái truyền mà chiến thư.

Bởi Kỷ Thang tính tình hiếu thắng.

Mang trong tâm diệt ác hộ đời.

Đúng là phải nói cái thời.

Tà Vương Vạn Ác quá trời đạo môn.

Trung Nguyên Tông bảo tiêu vận chuyển.

Là võ phu tu luyện ngạnh công.

Tông này thần lực như rồng.

Do Ông Hách Sát giáo tông luyện rèn.

Môn hạ sáu ngàn người nhân khẩu.

Tông này chuyên phá núi dọn đường.

Sức người kinh khủng muôn phương.

Vào thời đại đó xây tường thành vua.

Tông này vốn chẳng hơn thua.

Nhưng quyết bắt được thu mùa Tà Vương.

Bởi Tà Vương danh vang thiên hạ.

Là Yêu Tà xứ lạ đến đây.

Các Tông chưa rõ đạo này.

Các Tông chưa biết đạo dày đạo sâu.

Mặc Nương Tử đã chầu Tiên Thánh.

Nên Lấp Vò có kẻ canh dòm.

Cọp mà rời bãi sớm hôm.

Thì chồn cáo lạ quyết chôm đồ nhà.

Độ Khổ Tông hà sa nhân sĩ.

Tông này tu kỳ dị khổ hành.

Rèn thân luyện thể banh chành.

Nghe đâu dị thuật đến từ vực sâu.

Mở tam quan mới khai thất khiếu.

Dẫn linh quang hiệu triệu minh hồn.

Tu hành ngược thế đổ dồn.

Bạo tàn bạo phát minh môn mở liền.

Nhập tam cảnh chẳng kiên chẳng nể.

Tuổi thọ thì hao kể xá chi.

Bởi thuở này tuổi thọ vô nghì.

Hành giả sống qua ngàn trăm tuổi.

Phàm trần ngồi trong nhà tranh, đọc chiến thư của bốn tông gửi xong, mà cười ầm, mới kêu tố tâm ra chợ mua con gà về luộc làm cơm. Trong số những yêu tà đến nghe Vạn Ác Tà Vương phàm trần giảng đạo, có những yêu vật như hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột.

Phàm trần hôm nay sau khi kết thúc buổi giảng đạo, mới chọn ra năm con này. Kêu bọn nó nán lại nghe Vạn Ác Tà Vương căn dặn.

Hồ ly tên gọi Diêu Ly, Chồn tên gọi Bà Ly, Nhím tên Cộ Nô, Rắn tên Ba Thúc, Chuột tên Mộ Dã. Bọn nó đều đạo hạnh nhị cảnh trung kỳ. Tất cả đồng nán lại ngồi nghe đợi lệnh Vạn Ác Tà Vương.

Vạn Ác Tà Vương sai môn hạ dọn cơm thiết đãi. Ăn uống xong Vạn Ác Tà Vương mới sai môn hạ dọn thức uống lên rồi nói.

Vạn Ác Tà Vương ta, lần này thỉnh chư vị nán lại, là trọng hiền đãi sĩ. Vạn Ác Tà Vương ta, vốn xuất thân cổ tộc xa xưa. Có bí thuật Nam Man. Nay có Tứ Tông trong nhân tộc vây đánh. Muốn thỉnh chư vị tương trợ. Chư Vị cứ an tâm. Ta sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chư vị. Chỉ cần chư vị hành động theo lời Vạn Ác Tà Vương ta. Bảo đảm an toàn tuyệt đối lại vang danh thiên hạ. Không thiếu đường lợi lộc áo cơm.

Năm yêu vật đồng lên tiếng nói. Kính xin nghe lệnh Tà Vương chỉ thị. Chúng thuộc hạ chết không từ nan. Hồ Ly Diêu Ly vốn là con hồ ly hoang không có đạo hạnh, nhưng vào hai mươi năm trước nghe phàm trần giảng minh ngữ pháp Tổ Kinh mà từ đó linh trí khai thông. Qua 20 năm nó siêng năng đọc tụng Minh Ngữ Pháp Tổ Kinh mà bước vào nhị cảnh. Đó là do căn cơ nó vô cùng tốt.

Chồn Bà Ly vốn là con chồn hôi trong bãi sậy. Nó hôi nên ít ai thích. Đạo hạnh thì đã vào nhị cảnh từ lâu. Nhưng khi nó gặp phàm trần, nghe giảng đạo. Nó thuộc kinh giảng minh lục đạo. Rồi hàng ngày đọc tụng. Mà nhanh chóng cũng cố căn cơ đạo hạnh, từ nhị cảnh tạp nham, biến thành nhị cảnh trung kỳ vững chắc qua 30 năm tu luyện.

Nhím Cộ Nô là con nhím trắng. Nhím này hay siêng năng đến nghe Vạn Ác Tà Vương giảng đạo. Nó thuộc liền ba bản kinh văn là Minh Ngữ Pháp Tổ Kinh, Kinh Ẩn Thế, Hỗn Nguyên Kinh. Nên phải nói, linh lực nó mạnh nhất trong 5 yêu vật này. Nhím ta lại trì tâm tín niệm. Nên đạo hạnh tuy ở nhị cảnh trung kỳ. Mà cho dù tam cảnh vẫn chưa chắc là đối thủ của nó.

Rắn Ba Thúc vốn là một con rắn nước màu vàng. Nó ở trong kênh rạch miền lấp vò. Hàng đêm hay đến nghe phàm trần giảng đạo. Nó là người tín đồ đầu tiên của Vạn Ác Tà Vương. Rắn Ba Thúc rất tâm đắc tương liên thần chú. Rắn từ ngày đọc tụng tương liên thần chú, thì lột da thay hình đổi cốt trở thành một thiếu nữ kiều diễm trong thân tướng nhân loại trang nghiêm. Phàm trần lại hay dạy riêng cho nó về lễ tiết tác phong đạo đức con người.

Chuột Mộ Dã vốn là một con chuột cống heo. Chuyên ăn đồ hôi tanh dơ bẩn. Nó đến nghe đạo rồi khi nghe đến đoạn "Dục vốn là nhơ. Nhơ là bùn bẩn. Bùn bẩn trồng sen. Người vốn tối đen. Lấy dâm làm gốc. Lấy động chuyển di. Chẳng hỏi từ bi. Chẳng cầu đạo lý. Nhơ cũng đặng. Đục cũng xong. Đạo giữa thế giữa dòng. Lấy ngược khai thông. Quỷ thần chứng giám. Đạt, Vinh, Trường, Thọ". Từ đó Chuột Mộ Dã hay trì niệm đoạn kinh này mà phát sinh linh tánh chẳng mấy chốc qua 10 năm mà nó tiến nhập nhị cảnh trung kỳ. Nó vẫn thích ăn đồ dơ, đồ sống mà tâm luôn kiên định.

Vạn Ác Tà Vương mới nói với 5 yêu vật. Nay Tà Vương ta sẽ sắc phong cho 5 vị làm Ngũ Đại Yêu Tiên. Hồ ly Diêu Ly sẽ gọi là Hồ Tiên, Chồn Bà Ly sẽ gọi là Hoàng Tiên, Nhím Cộ Nô sẽ gọi là Bạch Tiên, Rắn Ba Thúc sẽ gọi là Liễu Tiên, Chuột Mộ Dã sẽ gọi là Hôi Tiên. Các vị nhớ rõ danh hiệu của mình. Để ta lập hương án sai chúng yêu tán tụng phụng thờ, mà chư vị gia tăng đạo hạnh. Lúc nghênh địch trước trận tiền. Hễ vị nào nghe ta đọc đúng tên danh hiệu. Dứt bài khấn triệu, lập tức hiện thân xông trận. Tà Vương ta lại sai thập nhị cô hồn tướng đạo lộ âm binh trợ trận. Bảo đảm an toàn cho chư vị.

Trận này mà thắng. Chư vị cũng nổi danh trong yêu ma giới. Nên nhớ phải tu hiền. Nghe lý kinh ta thuyết mà lo tu học. Lại thường niệm trì danh hiệu NAM MÔ VƯƠNG MINH YÊU TỔ. Mà giữ gìn đạo hạnh.

Năm yêu vật vâng lời Vạn Ác Tà Vương, mới lui ra ngoài bãi sậy, chăm lo tu luyện chờ ngày đợi lệnh. Phàm trần sai Tố Tâm Môn Chủ cho tìm thợ thủ công đúc đồng, mới đúc 5 bức tượng cao 60 cm, lần lượt mình người tay chân đầy đủ, nhưng đầu thú, như hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột. Năm bức tượng lại khoác năm màu áo lần lượt là trắng, vàng, xanh, đỏ, đen.

Vạn Ác Tà Vương sai thuộc hạ đóng một ban thờ tam cấp gỗ gõ đen. Hắn đặt ban thờ trước bãi sậy. Lại cho thuộc hạ dựng mái chòi che. Cho ban thờ không bị nắng gió mục rữa. Công việc được thi hành rất nhanh chóng. Chưa đầy mười ngày tất cả đã hoàn thành.

Hôm nay, bước vào ngày thứ bảy. Sau khi an vị 5 tôn tượng 5 vị yêu tiên. Vạn Ác Tà Vương mới dâng hương cúng bái. Tiên bố với tất cả yêu ma trong bãi sậy. Nên cúng lạy ngũ đại yêu tiên để được ban phúc lành an ổn. Ngũ đại yêu tiên chuyên độ tà ma, ngăn trở bất công. Bảo vệ yêu ma yếu đuối.

Chúng ma quỷ trong bãi sậy lần lượt dâng hương thành kính trước ban thờ. Pháp lực đạo hạnh của 5 yêu vật cũng tăng lên từ nhị cảnh trung kỳ lên tam cảnh đỉnh phong một cách hết sức phi thường.

Năm yêu vật mừng như điên. Đợi buổi tối không có ai. Mới vào nhà tranh tìm Vạn Ác Tà Vương mà quỳ lạy tạ rồi nói. Chúng thuộc hạ vốn chỉ là yêu vật đầu đường xó chợ. Nay được Vạn Ác Tà Vương nâng đỡ, pháp lực tiến tăng hết sức phi thường. Thật lấy làm cảm kích. Nguyện ra sức hết mình vì Vạn Ác Tà Vương mà chống giặc.

Phàm trần mới mời năm yêu đứng dậy cùng ngồi trên chiếu bông. Mới sai thằng tèo đi châm ấm trà, lấy ít hạt dẻ, nho khô, mức bí, thịt trâu gác bếp đem lên cho các yêu vật dùng.

Hồ ly Diêu Ly lúc này trong y phục nữ nhân màu đỏ nhạt, áo trùm phủ qua đầu, ra vẻ hết sức thần bí. Chồn Bà Ly trong y phục nam trang màu vàng đậm hoa văn cây cỏ phủ kín đầu che mặt. Nhím Cộ Nô trong y phục nam nhân màu trắng thêu hình bông tuyết trắng vẫn là kiểu y phục phủ kín đầu. Rắn Ba Thúc trong y phục nữ tử màu xanh da trời che kín đầu. Chuột Mộ Dã trong y phục nam trang đen huyền che đầu che mặt.

Năm yêu lúc này giống như năm đại hành giả bí ẩn. Năm cánh tay đắc lực dưới trướng Vạn Ác Tà Vương. Phàm trần cùng 5 yêu tiên ngồi chuyện trò vui vẻ đến khuya. Để tránh bị lộ. Phàm trần đề nghị 5 yêu nên ẩn mình vào trong 5 tượng đồng đợi lệnh. Vì lúc này 5 yêu, đạo hạnh đã tăng. Không cần ăn uống sinh hoạt theo thói thường. Năm yêu lãnh mệnh liền lui ra bãi sậy đất trống giữa đồng, bước vào ban thờ tế lễ trong chòi che mà hóa mình ẩn vào 5 linh tượng.

Mười ngày sau. Phàm trần đang ngồi trước nhà tranh ngắm hoàng hôn. Lúc này là bước vào giờ dậu tức 6 giờ chiều. Từ phía bên ngoài, âm binh quỷ tướng đạo lộ cô hồn mới chạy vào cấp báo. Cấp báo. Cấp báo.

Bên bến đò ngang. Tứ tông hơn mười vạn người đang đổ bộ qua. Xin Chủ Thượng nhanh chóng triển khai đối sách. Phàm trần mới đứng dậy dặn ông địa vào nhà tranh đóng cửa bảo vệ nhà.

Thằng tèo cũng theo ông địa ở lại nhà. Cô hai, cô ba theo sau lưng phàm trần. Trận này phàm trần không cho Tố Tâm Môn Chủ ra mặt. Vì sợ ảnh hưởng danh tiếng Ẩn Môn đã gầy dựng nhiều năm tại phong khởi đế quốc. Để tránh triều đình chú ý mà nguy hiểm.

Phàm trần dắt theo cô hai, cô ba ra trước ban thờ ngũ vị yêu tiên giữa đồng trống bãi sậy. Vạn Ác Tà Vương mới dâng hương thành tâm khấn nguyện như sau.

BÀI KHẤN YÊU TỔ KHAI ĐÀN.

Lòng phụng thỉnh Vương Minh Yêu Tổ.

Phổ độ trần cứu cánh vạn ma.

Cõi trời nam lao khổ dại tà.

Thỉnh yêu tổ hà sa độ vật.

Lòng chí chánh nguyên chân độ thật.

Sai trật gì cũng bỏ cho qua.

Lòng thành vang vái hà sa.

Ban luồng pháp điển độ tà dậy linh.

Đánh cho quỷ khiếp thần kinh.

Đánh cho nức tiếng láng linh xưa miền.

Đất Gò chợ nổi mối giềng.

Tổ yêu hộ độ dân hiền ổn an.

Vái cầu dân chúng nam bang.

Người hiền thoát nạn kẻ hèn biết tay.

Sắc Yêu Tổ hộ ngay quỷ vật.

Truyền yêu tiên xông trận phá quan.

Thỉnh trên vô lượng linh quang

Hà sa điển thánh lập đàn cổ xưa.

Nam Mô Phật Tam Thừa Xiển Đạo.

Nam Mô Pháp Đại Giáo Minh Uy

Nam Mô Tăng Chánh Đức Nghiêm Nghì.

Niệm xong ba tiếng Tổ thì chứng minh.

NAM MÔ VƯƠNG MINH YÊU TỔ CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Lúc này, khi phàm trần dâng hương khai đàn lễ xong. Trên ban thờ bày 5 con vịt luộc, 5 chung rượu, 5 chung trà, 5 ngọn đèn cầy, 5 cây hương, 5 bình bông, 5 dĩa trái cây, 5 dĩa bánh bao. Vạn Ác Tà Vương mới đứng trước ban thờ trang nghiêm chờ đợi.

Một lúc sau thì bọn người tứ tông cũng tràn vào Bãi Sậy. Bãi Sậy rất rộng. Chu vi 100 ngàn mét vuông. Bọn người tứ tông vừa xuất hiện ở mé rìa Bãi Sậy. Vạn Ác Tà Vương liền chấp tay thành tâm khấn tiếp.

BÀI THỈNH HỒ TIÊN DIÊU LY ĐÔNG BẮC MÃ GIA XUẤT TRẬN.

Lòng thành phụng thỉnh yêu tiên.

Diêu Ly tục gọi hạ miền cứu cho.

Tánh ngài đạo đức thơm tho.

Quang minh trí sáng học trò Tổ Sư.

Đức Diêu Ly tâm từ đại hải.

Sinh trong loài yêu chủng tà ma.

Nhưng tâm đạo đức nguy nga.

Đêm đêm tụng đọc kinh mà Tổ Sư.

Thỉnh yêu tiên quyền dư phép triển.

Lâm trần tiền hộ hiện phá nguy.

Hồ Tiên đạo phép dậy thì.

Tam Tôn chưa rõ đường đi cơ huyền.

Thỉnh Hồ Tiên thị thiền nhập trận.

Phá cửu cung chuyển vận càn khôn.

Phá vào thái cực không môn.

Phá vô sắc tướng phá dồn tưởng tâm.

Hóa cảnh mộng hoang dâm vô đạo.

Dẫn địch nhân tự tạo trò hề.

Phật ma ma Phật bồ đề.

Trật sai sai trật một bề giết luôn.

Thỉnh Hồ Tiên tạo huông che mắt.

Hóa sương mù khói trắng ngăn đường.

Mê cung vô lượng nhiễu nhương.

Dẫn cho nhân sĩ vào đường diệt vong.

Thỉnh Hồ Tiên máu nồng uống cạn.

Đại đạo truyền vô vạn sanh linh.

Giết người cứu vật huyền linh.

Bởi người gian ác tà tinh lương hiền.

Thời loạn lạc phép quyền trên hết.

Sai một ly liền chết trách ai.

Trách mình vô đức vô tài.

Thì xuống địa ngục có ngày đầu thai.

Sau trở lại ráng mà học hỏi.

Không chết oan bối rối như xưa.

Hôm nay vâng lệnh đò đưa.

Phụng thỉnh chí thánh tam thừa yêu tiên.

NAM MÔ HỒ TIÊN DIÊU LY CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Lập tức Hồ Ly Diêu Ly bên trong cốt tượng đồng nghe được hiệu lệnh vừa dứt. Liền từ hư không hóa xuống, tạo huyễn cảnh ma tâm, mê cung vô lượng. Kỳ Môn Tông do Kỷ Thang Tông Chủ dẫn môn hạ đi trước bị rơi vào huyễn cảnh. Toàn tông bị diệt. Kỷ Thang phá cảnh, trọng thương bỏ chạy. Phàm Trần lệnh cho Hồ Tiên Diêu Ly lui. Mà không đuổi cùng giết tận.

Vạn Ác Tà Vương mới đứng trước ban thờ ngũ đại yêu tiên khấn tiếp.

BÀI KHẤN HOÀNG TIÊN BÀ LY ĐÔNG BẮC MÃ GIA XUẤT TRẬN.

Lòng phụng thỉnh Hoàng Tiên Đại Sĩ.

Tục truyền ngài danh gọi Bà Ly.

Xuất thân ẩn dật dị kỳ.

Xuất thần nhập hóa so bì mấy ai.

Thỉnh Hoàng Tiên trước đài cao giá.

Giáng lâm phàm cứu cả chúng yêu.

Biết ngài vang vội cổ triều.

Thọ kinh Sư Tổ làm liều mấy phen.

Thỉnh Hoàng Tiên bon chen xuống thế.

Tán bên đông bên đế bên mô.

Phép quyền dĩ lượt bày phô.

Di sa phá thạch nam mô ứng liền.

Tạo cát lúng diệt liền ác loại.

Tạo đầm lầy làm rối địch quân.

Tạo cây ăn thịt thành rừng.

Bắt ăn nhai sống tưng bừng địch nhân.

Thỉnh Hoàng Tiên thương trần xuống thế.

Kẻ lương hiền liền để bỏ qua.

Còn ai hung ác dại tà.

Hoàng Tiên diệt hết để mà ích chi.

Cơ tận diệt đó thì minh chứng.

Đức Hoàng Tiên pháp chuẩn chánh chơn.

Lăng Nghiêm đã diệt nguồn cơn.

Ngoại ma thi triển nào sờn đạo tâm.

Thỉnh Hoàng Tiên quang lâm chuẩn tế.

Chứng cho lòng hiền thế khẩn cầu.

Chúng yêu mắc nạn đau sầu.

Bởi do kẻ ác làm bầu buồn thương.

Thỉnh Hoàng Tiên một đường diệt dữ.

Đánh trận này lê thứ khiếp kinh.

Để mà biết rõ oai linh.

Hoàng Tiên phép Tổ truyền in trong đời.

NAM MÔ HOÀNG TIÊN BÀ LY CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Lập Tức Chồn Bà Ly hiển hóa chân thân xông đến địch nhân, hóa đồng sậy thành bãi bùn, bãi cát lún. Chồn Bà Ly mới dùng tà pháp hút lấy thần hồn quỷ vật, âm binh quỷ tướng của Kỳ Môn Tông. Bốn ngàn môn hạ Kỳ Môn Tông bị giết trong chớp mắt. Môn Chủ Cung Dung Tô Thiếp của Kỳ Môn Tông bị Chồn Bà Ly đập cho một phát, bay về phía bến sông đò ngang mất dạng tâm hơi. Hai tông chính thức đại bại. Chồn Bà Ly theo lệnh Vạn Ác Tà Vương lui về ẩn vào cốt tượng đồng.

Phàm trần tiếp tục đọc văn khấn trước đàn lễ.

BÀI KHẤN BẠCH TIÊN CỘ NÔ ĐÔNG BẮC MÃ GIA XUẤT TRẬN.

Lòng phụng thỉnh Bạch Tiên Đại Sĩ.

Giáng lâm phàm vô thỉ độ sanh.

Thiệt ngài yêu chúng linh thanh.

Lệnh trên Sư Tổ ban hành xuống đây.

Đức Tổ Sư dặn thầy chỉ đạo.

Mới thỉnh ngài lai đáo trần miền.

Tục truyền ngài vốn yêu tiên.

Cộ Nô tên gọi xuống miền nam bang.

Đức Cộ Nô lòng hiền chay lạt.

Rể củ cây ghi tạt dạ thành.

Cộ Nô Bồ Tát hóa sanh.

Độ trong yêu vật ban hành từ bi.

Thỉnh Bạch Tiên vô nghì pháp lực.

Trang anh hào đúng bực công minh.

Vạn muôn tánh tướng nhân sinh.

Ngài thường thấu tỏ oai linh rạng ngời.

Thỉnh Bạch Tiên dời chân gót ngọc.

Diệt dại tà diệc tộc ác hung.

Cứu cho ma chúng khốn cùng.

Giải vây yêu đạo phục tùng Tổ Sư.

Thỉnh Bạch Tiên công tư phân rõ.

Dùng huyễn ma giết chó giết mèo.

Nhọn gai đâm xỏ ruột phèo.

Giết ngàn vạn giặc ngặt nghèo niệm linh.

Gai nhím nhọn xỏ tình đồng chí.

Luồng hậu môn đến thực quản thành.

Giặc kia chết đớn đau hành.

Do không liệu sức công thành vào đây.

Thỉnh Bạch Tiên gai kia hóa tiển.

Vạn tiển xiên tâm diệt ác tà.

Địch nhân ngã xuống hà sa.

Máu tuông thây ngã đó là kiếp chung.

Thỉnh Bạch Tiên thương khung vây bủa.

Ngăn thiên lôi, ngăn cả địa lôi.

Bạch Tiên phá sạch núi đồi.

Ngăn thần ngăn thánh đứng ngồi không yên.

NAM MÔ BẠCH TIÊN CỘ NÔ CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Nhím Cộ Nô nghe hiệu lệnh Vạn Ác Tà Vương, lập tức hiện ra hóa hình xông trận. Hóa hiện vô lượng gai nhọn thành hàng ngàn mũi phi kiếm phóng về phía bọn người Trung Nguyên Tông. Trong phúc chốc hơn hai ngàn môn hạ của Trung Nguyên Tông chết sạch. Hách Sát môn chủ cũng bị diệt tại chỗ. Nhím Cộ Nô liền biến mất.

Lúc này từ xa bãi sậy có khí tức cường giả đi chậm. Vạn Ác Tà Vương tính đếm có 7 luồng khí tức của cao thủ tứ cảnh. Cao thủ Độ Khổ Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Phàm trần bước đến trước đàn đọc liên tiếp hai bài khấn.

BÀI KHẤN LIỄU TIÊN BA THÚC ĐÔNG BẮC MÃ GIA XUẤT THỦ.

Lòng phụng thỉnh Liễu Tiên Ba Thúc.

Giáng lâm phàm gấp rút cứu nguy.

Liễu Tiên ban phép vô vi.

Chuyên trừ thắt ngặt cứu thì người ngay.

Thỉnh yêu tiên rắn ngài trợ trận.

Hiển oai thần càn cấn khảm khôn.

Chấn tốn ly đoài mệnh môn.

Khóa hồn thâu nhiếp tam tôn chạy dài.

Phường ác ôn sao qua ngài nổi.

Hút máu tà nhai nuốt tánh linh.

Thiệt ngài từ cõi vô minh.

Vâng trên Sư Tổ thuận tình xuống đây.

Phường hung ác không vây vào nổi.

Cỡ tà thần ngài đập chết toi.

Lệnh trên đã ký xong rồi.

Cho truyền mời gọi xuống mồi đớp mau.

Nhai nuốt sống gào gào giòn rụm.

Cắn từng con từng ngụm giòn tan.

Thiệt ngài quỷ dữ ác gian.

Hồng trần đệ nhất tà ngàn sợ kinh.

Đức Liễu Tiên nuốt linh độ kiếp.

Tám muôn ngàn hồn nhiếp phệ thôn.

Liễu Tiên cắn nuốt linh hồn.

Tà sư ngoại đạo cũng dồn ăn luôn.

Lòng phụng thỉnh Liễu Tiên ứng cứu.

Bởi cuộc đời vừa mới nhú lên.

Ngờ đâu bão tố sấm rền.

Mưa sa gió bấc khổ lênh đênh trần.

Thỉnh Liễu Tiên hồng ân cứu cánh.

Nhả nộc muôn giết thánh diệt tiên.

Hủy thiên diệt địa tiền hiền.

Lệnh truyền giết sạch hộ yên đất này.

NAM MÔ LIỄU TIÊN BA THÚC CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

BÀI KHẤN HÔI TIÊN MỘ DÃ ĐÔNG BẮC MÃ GIA XUẤT THỦ.

Lòng phụng thỉnh yêu tiên Mộ Dã.

Đức Hôi Tiên cứu cả sơn hà.

Sắc khai quy pháp chánh tà.

Cứu ba ngàn vật khắp nhà đặng an.

Thỉnh Ông Chuột ăn lan chạy xuống.

Kìa con mồi đớp cuốn chạy nhanh.

Ông mau cắn nó tanh bành.

Phanh thây xé xác cho rành tài ông.

Đức Ông Chuột moi lòng móc ruột.

Nghe danh ông thời cuộc than dài.

Ăn dơ ở dái là ai.

Hôi Tiên diệt xác diệt loài chết ương.

Đức Hôi Tiên liệu lường sanh chúng.

Đức Hôi Tiên thao túng trần miền.

Hôi Tiên xuất thế lụy phiền.

Ban ôn bệnh dịch quân liền tiêu vong.

Hôi Tiên vạn độc là ông.

Hôi Tiên tánh nóng cắn rồng chết toi.

Đức Hôi Tiên thường xuyên lặn lội.

Bắt vịt cồ, bắt cá chép tinh.

Ông thường lội xuống thủy đình.

Canh rồng mắc cạn ông rinh đem về.

Ông ăn gan ruột ăn mề.

Vảy rồng ông để gồ ghề khắp nơi.

Nghe danh ông khắp đời phải sợ.

Cỡ tộc long còn bỡ ngỡ lo.

Thỉnh ông Chuột Cống qua đò.

Bắt trong cường giả nhai cho đỡ lòng.

NAM MÔ HÔI TIÊN MỘ DÃ CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Ngay lập tức Rắn Ba Thúc và Chuột Mộ Dã hiện ra trong thân thể nhân loài đầu vật xông trận. Trợ trận là tám ngàn âm binh quỷ tướng thập loại cô hồn đạo lộ.

Bảy cường giả tứ cảnh của Độ Khổ Tông đánh với hai yêu vật cùng tám ngàn âm binh đạo lộ suốt hai canh giờ. Cuối cùng tám ngàn âm binh đạo lộ hóa tro tàn. Phàm trần đứng trên đàn đọc thần chú SẮC BÒN LAI, QUA BÒN LAI, TÁT MÒ HO. Siêu độ tám ngàn âm binh quỷ tướng về Thân Thiện Thành. Bảy cường giả Độ Khổ Tông chết hai, bị thương năm người bỏ chạy. Rắn Ba Thúc bị thương, Chuột Mộ Dã định đuổi theo giết sạch thì phàm trần cản lại gọi về nhập vào tượng cốt.

Lúc này đã vào giờ hợi tức 10 giờ đêm. Phàm trần dâng một thời nhang lên ban thờ cho 5 yêu vật. Rồi cùng cô hai, cô ba quay về nhà tranh nghĩ ngơi.

Từ cuộc chiến đêm đó tại Bãi Sậy. Những thành phần chạy thoát lan tin làm cho thanh danh Vạn Ác Tà Vương hiển hách.

Kỷ Khang chạy về Đông Bách Thành thì điên loạn, đi lưu lạc khắp nơi, sau gặp người quen mới đưa về Chấn Minh Thành mà cứu chữa. Môn Chủ Cung Dung Tô Thiếp về đến tông môn thì nằm liệt. Nghe đâu kinh mạch sau đó đứt hết. Mất hết võ công, một đời tàn phế. Năm cường giả tứ cảnh Độ Khổ Tông chạy về Tông thì lo chữa thương rồi bế quan quy ẩn, không dám rời khỏi tông.

Cũng chính vì trận đánh này. Mà bên ngoài các thành thị biết đến bên trong Bãi Sậy có ngũ đại yêu vật ngự trị. Các tông môn trong nhân tộc nhìn thấy tình cảnh tứ tông, mà hết sức kiên dè, không còn manh động.

Phàm trần lại trãi qua một khoảng thời gian hết sức bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc Phàm Trần sáng tác bởi OngHeo
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi OngHeo
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.