Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Từ Lâu Chủ, Ta Có Một Đao Kinh Thiên Hạ

Truyện có 588 chương.
1
Thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ (1)
2
Thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ (2)
3
Cánh tay Băng kỳ lân, một bước nhập Tiên Thiên (1)
4
Cánh tay Băng kỳ lân, một bước nhập Tiên Thiên (2)
5
Khen thưởng Kim Cương Hỗn Nguyên Kính (1)
6
Khen thưởng Kim Cương Hỗn Nguyên Kính (2)
7
Có người không ngồi yên
8
Chợ đen, đài sen Ngũ phẩm
9
Đêm mưa giết người, ra tay chính diện (1)
10
Đêm mưa giết người, ra tay chính diện (2)
11
Uẩn Đao Thuật hai mươi năm, phân tích và kinh hãi
12
Tụ Hiền Đường, hoài nghi
13
Đắn đo, ngả bài (1)
14
Đắn đo, ngả bài (2)
15
Bạo lực áp chế, Lôi Đường Lôi Ngạo
16
Tu luyện, ra ngoài
17
Tử Đàn Cung, Mộc Thanh Tuyết (1)
18
Tử Đàn Cung, Mộc Thanh Tuyết (2)
19
Nô Dịch Phù, Thần Ẩn Y, Kim Cương Liệt Ma (1)
20
Nô Dịch Phù, Thần Ẩn Y, Kim Cương Liệt Ma (2)
21
Lôi Ngạo xuất hiện, nô dịch Lăng Thiên Hà
22
Không Minh Thạch, vừa lộ ra manh mối
23
Huyết Ma hoa, Tế Vũ đao (1)
24
Huyết Ma hoa, Tế Vũ đao (2)
25
Hiểu được đao đạo, lấy máu tế đao
26
Hàn Nguyệt Giáo, Tử Hàn Nguyệt (1)
27
Hàn Nguyệt Giáo, Tử Hàn Nguyệt (2)
28
Tự mình tìm chết, không ai cứu nổi
29
Một đao chém đầu (1)
30
Một đao chém đầu (2)
31
Phong ba nổi lên, ngự thú sơ cấp
32
Phân tích thủ pháp, muốn giết Lăng Thiên Hà (1)
33
Phân tích thủ pháp, muốn giết Lăng Thiên Hà (2)
34
Trường Hận Cung, lời mời
35
Phệ Huyết Giao Long Đồ, Bạch Thiên Vũ chính diện hiện thân (1)
36
Phệ Huyết Giao Long Đồ, Bạch Thiên Vũ chính diện hiện thân (2)
37
Mưa rền gió dữ, một đao chém thành hai nửa
38
Phó ước, Liễu Vô Mi (1)
39
Phó ước, Liễu Vô Mi (2)
40
Tiếp xúc, bày ra thực lực
41
Bắt cóc Tô Thần, Tần Hạo tính toán (1)
42
Bắt cóc Tô Thần, Tần Hạo tính toán (2)
43
Đêm thăm Tần trạch, huyết trì
44
Giao thủ, đột phá (1)
45
Giao thủ, đột phá (2)
46
Giao phong kịch liệt, Thần đao vô địch
47
Huyết Thần Đan, bên ngoài cưỡng bức (1)
48
Huyết Thần Đan, bên ngoài cưỡng bức (2)
49
Tị Độc Đan, Tị Thủy Đan, Thấu Huyết Đinh
50
Sự kiện mở rộng (1)
51
Sự kiện mở rộng (2)
52
Lĩnh Nam Trấn Phủ Tư Diêm Thuật
53
Người tái ngoại tới, bị tập kích (1)
54
Người tái ngoại tới, bị tập kích (2)
55
Đẫm máu, âm sát khí
56
Hoàng Hôn Tế Vũ Đao, đao quá lưu ngân (1)
57
Hoàng Hôn Tế Vũ Đao, đao quá lưu ngân (2)
58
Hung ác, mượn sức
59
Kế hoạch, Bạch Thiên Vũ một đao trấn Khánh Thành (1)
60
Kế hoạch, Bạch Thiên Vũ một đao trấn Khánh Thành (2)
61
Thiên hộ Trấn Phủ Tư, phản sát
62
Một trận chiến toàn diệt (1)
63
Một trận chiến toàn diệt (2)
64
Bối cảnh của Trường Hận Cung, phân tích, xâu chuỗi
65
Bạch Thiên Vũ tiến đến Lôi Đường, một đao diệt Lôi Đường (1)
66
Bạch Thiên Vũ tiến đến Lôi Đường, một đao diệt Lôi Đường (2)
67
Chết khó hiểu, Kim Phong Tế Vũ Lâu đổi chủ
68
Định ngày hẹn, ngả bài, mưu hoa (1)
69
Định ngày hẹn, ngả bài, mưu hoa (2)
70
Ma môn mật quyển: Thiên Ma Thiền Ấn Pháp
71
Cửu U Hàn Mạch (1)
72
Cửu U Hàn Mạch (2)
73
Mục đích thật sự của Tử Hàn Nguyệt
74
Chết đạo hữu bất tử bần đạo (1)
75
Chết đạo hữu bất tử bần đạo (2)
76
Sát ý như nước, giết người Thiện Đường
77
Giết người không cách đêm (1)
78
Giết người không cách đêm (2)
79
Vũ khí Khí cấp
80
Phần Thiên Thủ Liệt Tín, Băng tằm cổ trùng của Mộc Thanh Tuyết (1)
81
Phần Thiên Thủ Liệt Tín, Băng tằm cổ trùng của Mộc Thanh Tuyết (2)
82
Nô dịch
83
Kiểm soát (1)
84
Kiểm soát (2)
85
Người Bắc Trấn Phủ Ti hiện thân
86
Hợp tác, gió nổi (1)
87
Hợp tác, gió nổi (2)
88
A Tị Tam Đao, Hàn Nguyệt Pháp vương, cục trong cục
89
Phá hư, trở nên gay gắt (1)
90
Phá hư, trở nên gay gắt (2)
91
Tiếp xúc
92
Mục tiêu Liệt Tín, Liệt Tín chết (1)
93
Mục tiêu Liệt Tín, Liệt Tín chết (2)
94
Gặp trên đường đi, tập sát
95
Cuộc chiến thân thể, ánh đao hiện (1)
96
Cuộc chiến thân thể, ánh đao hiện (2)
97
Uẩn đao, đao thế
98
Mượn sức, giằng co (1)
99
Mượn sức, giằng co (2)
100
Rút đao, toái đao, giao thủ