Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Top Tác Giả Tháng 6/2024

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Long Xà Chi
Top 1

Long Xà Chi

Đã xuất bản 8 truyện
35 Fan Hâm Mộ 10604462 Chữ
Ngư nhi tiểu tiểu
Top 2

Ngư nhi tiểu tiểu

Đã xuất bản 3 truyện
2 Fan Hâm Mộ 3489038 Chữ
Tối Bạch Đích Ô Nha
Top 3

Tối Bạch Đích Ô Nha

Đã xuất bản 4 truyện
12 Fan Hâm Mộ 4109740 Chữ
Cổ Hi
Top 4

Cổ Hi

Đã xuất bản 12 truyện
487 Fan Hâm Mộ 17793733 Chữ
Nhâm Ngã Tiếu
Top 5

Nhâm Ngã Tiếu

Đã xuất bản 20 truyện
644 Fan Hâm Mộ 22851453 Chữ
Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
Top 6

Nhất Đao Trảm Trảm Trảm

Đã xuất bản 3 truyện
4 Fan Hâm Mộ 4191016 Chữ
Khả Ninh
Top 7

Khả Ninh

Đã xuất bản 2 truyện
7 Fan Hâm Mộ 6444973 Chữ
Vu Mã Hành
Top 8

Vu Mã Hành

Đã xuất bản 10 truyện
8 Fan Hâm Mộ 12026631 Chữ
Bị Miêu Giảo Liễu
Top 9

Bị Miêu Giảo Liễu

Đã xuất bản 2 truyện
0 Fan Hâm Mộ 4613507 Chữ
Tấn Thiết
Top 10

Tấn Thiết

Đã xuất bản 2 truyện
1 Fan Hâm Mộ 1256015 Chữ
Kình Bạo Tiểu Long Hà
Top 11

Kình Bạo Tiểu Long Hà

Đã xuất bản 2 truyện
2 Fan Hâm Mộ 2896130 Chữ
Lục Cá Hồ Lô
Top 12

Lục Cá Hồ Lô

Đã xuất bản 4 truyện
7 Fan Hâm Mộ 5584086 Chữ
Thác Na Nhi Liễu
Top 13

Thác Na Nhi Liễu

Đã xuất bản 2 truyện
16 Fan Hâm Mộ 3440011 Chữ
Hà tả
Top 14

Hà tả

Đã xuất bản 12 truyện
42 Fan Hâm Mộ 12579813 Chữ
Nhất Chích Lưu Liên 3 Hào
Top 15

Nhất Chích Lưu Liên 3 Hào

Đã xuất bản 3 truyện
0 Fan Hâm Mộ 2983630 Chữ
Mạn Đồ Đích Trư
Top 16

Mạn Đồ Đích Trư

Đã xuất bản 2 truyện
5 Fan Hâm Mộ 5516951 Chữ
Dữu Tử Thái Thái
Top 17

Dữu Tử Thái Thái

Đã xuất bản 1 truyện
10 Fan Hâm Mộ 817630 Chữ
Lạp Lạp Tiểu Nam Qua
Top 18

Lạp Lạp Tiểu Nam Qua

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 479973 Chữ
Vong Ký Xuyên Mã Giáp
Top 19

Vong Ký Xuyên Mã Giáp

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 1072649 Chữ
Hắc Tâm Đại Bạch
Top 20

Hắc Tâm Đại Bạch

Đã xuất bản 2 truyện
56 Fan Hâm Mộ 3606684 Chữ