Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

28

Bình

113

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Linh Cảnh Hành Giả (Bản Dịch)

Truyện có 3127 chương.
3127
Đời người một giấc mộng (3)
3126
Đời người một giấc mộng (2)
3125
Đời người một giấc mộng (1)
3124
Đến! (3)
3123
Đến! (2)
3122
Đến! (1)
3121
Nhân khẩu mất tích (3)
3120
Nhân khẩu mất tích (2)
3119
Nhân khẩu mất tích (1)
3118
Yêu cầu (3)
3117
Yêu cầu (2)
3116
Yêu cầu (1)
3115
Tinh Thần Chi Chủ (3)
3114
Tinh Thần Chi Chủ (2)
3113
Tinh Thần Chi Chủ (1)
3112
Lĩnh vực, triển khai (2)
3111
Lĩnh vực, triển khai (1)
3110
Thức tỉnh (3)
3109
Thức tỉnh (2)
3108
Thức tỉnh (1)
3107
Tuyệt địa thiên thông (2)
3106
Tuyệt địa thiên thông (1)
3105
Nguyên nhân linh cảnh sinh ra (3)
3104
Nguyên nhân linh cảnh sinh ra (2)
3103
Nguyên nhân linh cảnh sinh ra (1)
3102
Hỏi đáp (2)
3101
Hỏi đáp (1)
3100
Thần linh (3)
3099
Thần linh (2)
3098
Thần linh (1)
3097
Không phải người (3)
3096
Không phải người (2)
3095
Không phải người (1)
3094
Ý chí Thái Dương (3)
3093
Ý chí Thái Dương (2)
3092
Ý chí Thái Dương (1)
3091
Thông quan Thục Sơn (3)
3090
Thông quan Thục Sơn (2)
3089
Thông quan Thục Sơn (1)
3088
Đầu người rơi xuống đất (3)
3087
Đầu người rơi xuống đất (2)
3086
Đầu người rơi xuống đất (1)
3085
Bạt (2)
3084
Bạt (1)
3083
Nhất Khí Hóa Tam Thanh? (3)
3082
Nhất Khí Hóa Tam Thanh? (2)
3081
Nhất Khí Hóa Tam Thanh? (1)
3080
Chuẩn bị mở Boss (2)
3079
Chuẩn bị mở Boss (1)
3078
Hung vật trong quan tài (3)
3077
Hung vật trong quan tài (2)
3076
Hung vật trong quan tài (1)
3075
Lôi đài thi đấu (3)
3074
Lôi đài thi đấu (2)
3073
Lôi đài thi đấu (1)
3072
Thục Sơn (2)
3071
Thục Sơn (1)
3070
Phó bản ngoài dự liệu (3)
3069
Phó bản ngoài dự liệu (2)
3068
Phó bản ngoài dự liệu (1)
3067
Luyện đan (3)
3066
Luyện đan (2)
3065
Luyện đan (1)
3064
Trở về (3)
3063
Trở về (2)
3062
Trở về (1)
3061
Quật cường (3)
3060
Quật cường (2)
3059
Quật cường (1)
3058
Mộng cảnh của Sơn Hà Vĩnh Tồn (3)
3057
Mộng cảnh của Sơn Hà Vĩnh Tồn (2)
3056
Mộng cảnh của Sơn Hà Vĩnh Tồn (1)
3055
Tìm người (3)
3054
Tìm người (2)
3053
Tìm người (1)
3052
Kinh hãi (2)
3051
Kinh hãi (1)
3050
Kết toán ban thưởng (3)
3049
Kết toán ban thưởng (2)
3048
Kết toán ban thưởng (1)
3047
Phó bản Thái Dương (2)
3046
Phó bản Thái Dương (1)
3045
Thằng hề (3)
3044
Thằng hề (2)
3043
Thằng hề (1)
3042
Dòng dõi Thần Nguyên Thủy (2)
3041
Dòng dõi Thần Nguyên Thủy (1)
3040
Đại tư tế (3)
3039
Đại tư tế (2)
3038
Đại tư tế (1)
3037
Người hầu cùng Thần Nguyên Thủy (3)
3036
Người hầu cùng Thần Nguyên Thủy (2)
3035
Người hầu cùng Thần Nguyên Thủy (1)
3034
Thánh vật cùng bích họa (2)
3033
Thánh vật cùng bích họa (1)
3032
Cây Cung Tiểu Thần Tình Yêu (2)
3031
Cây Cung Tiểu Thần Tình Yêu (1)
3030
Phản chế (3)
3029
Phản chế (2)
3028
Phản chế (1)