Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

94

Bình

1206

Nhân Vật

6

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Bá (dịch edit)

Truyện có 7204 chương.
1
Tam Quỷ Gia (1)
2
Tam Quỷ Gia (2)
3
Tẩy Nhan Cổ Phái (1)
4
Tẩy Nhan Cổ Phái (2)
5
Vị Hôn Thê (1)
6
Vị Hôn Thê (2)
7
Cửu Thánh Yêu Môn (1)
8
Cửu Thánh Yêu Môn (2)
9
Giết Người Không Chớp Mắt (1)
10
Giết Người Không Chớp Mắt (2)
11
Là Ta Ngang Ngược, Ương Ngạnh (1)
12
Là Ta Ngang Ngược, Ương Ngạnh (2)
13
Rừng Loạn Tâm (thượng)
14
Rừng Loạn Tâm (hạ)
15
Kì Tích Trong Tay Ta (thượng)
16
Kỳ Tích Trong Tay Ta (hạ)
17
Luân Nhật Yêu Hoàng (thượng)
18
Luân Nhật Yêu Hoàng (hạ)
19
Ngang ngạnh bất cứ đâu! (thượng)
20
Ngang ngạnh bất cứ đâu! (hạ)
21
Thánh Động (thượng)
22
Thánh Động (hạ)
23
Cửu Thánh Công Chúa (thượng)
24
Cửu Thánh Công Chúa (hạ)
25
Thần Nha Phong (thượng)
26
Thần Nha Phong (hạ)
27
Nguyệt Qua Dương Luân Công (thượng)
28
Nguyệt Qua Dương Luân Công (hạ)
29
Mười Hai Tiên Thể (thượng)
30
Mười Hai Tiên Thể (hạ)
31
Côn Bằng Lục Biến (thượng)
32
Côn Bằng Lục Biến (hạ)
33
Kỳ Môn Đao (thượng)
34
Kỳ Môn Đao (hạ)
35
Trấn Ngục Thần Thể (thượng)
36
Trấn Ngục Thần Thể (hạ)
37
Đồ Bất Ngữ (thượng)
38
Đồ Bất Ngữ (hạ)
39
Công Chúa Giá Lâm (thượng)
40
Công Chúa Giá Lâm (hạ)
41
Công Chúa Cũng Chỉ Có Thể Làm Tỳ Nữ (thượng)
42
Công Chúa Cũng Chỉ Có Thể Làm Tỳ Nữ (hạ)
43
Mưu Lược Của Đại Trưởng Lão (1)
44
Đại Trưởng Lão Mưu Lược (2)
45
Đại Trưởng Lão Mưu Lược (3)
46
Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục (1)
47
Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục (2)
48
Không Phục Liền Đánh Đến Ngươi Chịu Phục (3)
49
Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1)
50
Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2)
51
Truyền Đạo Thụ Nghiệp (3)
52
Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (1)
53
Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (2)
54
Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (3)
55
Thụ Đạo Hung Tàn Nhất (4)
56
Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (1)
57
Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (2)
58
Tiên Vương Giảng Kinh Cùng Lắm Cũng Chỉ Như Thế Này Thôi (3)
59
Âm Dương Huyết Hải (1)
60
Âm Dương Huyết Hải (2)
61
Âm Dương Huyết Hải (3)
62
Lô Thần (1)
63
Lô Thần (2)
64
Lô Thần (3)
65
Lô Thần (4)
66
Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (1)
67
Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (2)
68
Dược Sư, Đây Chẳng Qua Là Hứng Thú (3)
69
Âm Mưu (1)
70
Âm Mưu (2)
71
Âm Mưu (3)
72
Dương Thần Uy (1)
73
Dương Thần Uy (2)
74
Dương Thần Uy (3)
75
Chiến Thần Quyết (1)
76
Chiến Thần Quyết (2)
77
Chiến Thần Quyết (3)
78
Chiến Thần Quyết (4)
79
Lật Tay Thành Mây Trở Tay Thành Mưa (1)
80
Lật Tay Thành Mây Trở Tay Thành Mưa (2)
81
Lật Tay Thành Mây Trở Tay Thành Mưa (3)
82
Tử Dương Thập Nhật Công (1)
83
Tử Dương Thập Nhật Công (2)
84
Tử Dương Thập Nhật Công (3)
85
Bày Mưu Nghĩ Kế (1)
86
Bày Mưu Nghĩ Kế (2)
87
Bày Mưu Nghĩ Kế (3)
88
Quỷ Lâu (1)
89
Quỷ Lâu (2)
90
Quỷ Lâu (3)
91
Quỷ Lâu (4)
92
Tô Ngọc Hà (1)
93
Tô Ngọc Hà (2)
94
Tô Ngọc Hà (3)
95
Binh Lâm Dưới Thành (1)
96
Binh Lâm Dưới Thành (2)
97
Binh Lâm Dưới Thành (3)
98
Phất Tay Giết Ngàn Địch (1)
99
Phất Tay Giết Ngàn Địch (2)
100
Phất Tay Giết Ngàn Địch (3)